Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Marek Pšád, IČO: 65385250, se sídlem Na Ladech 2308, Brandýs nad Labem 250 01 (dále jen „správce“).

2. Subjektem údajů je kupující zboží u správce.

3. Účelem a právním základem zpracování osobních údajů je plnění všech práv a povinností ujednaných mezi subjektem údajů a správcem, zejména zjištění relevantních informací o subjektu údajů, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely založení a vedení uživatelského účtu. Účelem zpracování osobních údajů jsou rovněž plnění právních povinností správce jako je plnění povinností vyplývající zejména z daňových a účetních právních předpisů.

4. Doba uložení osobních údajů je deset (10) let ode dne jejich poskytnutí a ode dne poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů. Po uplynutí doby uložení může být vyžádán souhlas nový. Pokud nebude nový souhlas vyžádán nebo nebude udělen, mohou být osobní údaje vymazány a nebude tvořen ani veden žádný uživatelský účet.

5. Zpracovávanými osobními údaji jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu a email subjektu údajů.

6. Uživatelský účet subjektu údajů je účet, který obsahuje osobní údaje subjektu údajů dobrovolně poskytnuté subjektem údajů, které správce získal v souladu s právními předpisy. Ochrana osobních údajů je technicky i organizačně zabezpečena dostupnými technickými prostředky a v souladu s právními předpisy, zejména s ZOOÚ a GDPR. Obsah uživatelského účtu je dostupnými technickými prostředky chráněn proti tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn v souladu se zvláštním zákonem třetím stranám, které mají zákonné oprávnění je vyžadovat.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má:

a) právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
b) právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
c) právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
e) právo na přenositelnost svých osobních údajů,
f) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů dle písmene a) až f) se uplatňují u správce osobních údajů či u zpracovatele osobních údajů (je-li s ním uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů) prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu sídla správce nebo na emailovou adresu správce obchod@ctyrkolky-brandys.cz, které byl souhlas udělen.

V případě výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže správce garantovat řádné a úplné poskytování služeb subjektu údajů ze strany správce.

V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

8. Žádost subjektu údajů. V případě, že subjekt údajů využije své právo a doručí správci písemnou žádost, správce poskytne subjektu údajů informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti. Správce je oprávněn tuto lhůtu ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž správce subjekt údajů informuje a uvede mu důvod takového prodloužení. Informace správce poskytuje bezplatně, pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, je správce oprávněn buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

9. Při zpracování osobních údajů správce postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (označován jako „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (označován jako „GDPR“).

10. Autorské právo - obsah těchto zásad ochrany osobních údajů nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám bez souhlasu jeho autora.