Garanční prohlídky

 

Pravidelný garanční servis pro všechny stroje 

 

Stroje podléhající garančnímu servisu:

dětské 2T čtyřkolky

viz servisní kniha

mopedy a motorky

viz servisní kniha

dětské 4T čtyřkolky viz servisní kniha motorová kola

viz servisní kniha

čtyřkolky nad 140 ccm

viz servisní kniha

elektro kola

viz servisní kniha

elektro čtyřkolky

viz servisní kniha

   
Buggy

viz servisní kniha

   
       

 

Čtyřkolky

elektrické                        1000 kc 
benzínové 49ccm            1000 Kc
benzínové 90-125ccm     1500 Kc
benzínové 150- 250ccm 2000 kc

 

Minibike                                              1000 Kc
Minicross                                            1000 Kc
Pitbike                                                1500 Kc

 

Elektrické koloběžky                            1000 Kc
Buggy                                                  2000 Kc
Elektro kola                                           800 Kc

 

 

Cena každé garanční prohlídky zahrnuje podle tytpu: 

 • výměnu motorového oleje
 • diagnostiku stroje
 • seřízení karburátoru
 • vizuální kontrolu motoru a stroje
 • naplnění maznic
 • kontrola dobíjení
 • čištění variátoru
 • čištění karburátoru
 • zátěžový test baterie
 • kontrola svíčky
 • kontrola brzdového obložení a množství kapaliny
 • vyčištění  vzduchového filtru

 

Cena garanční nezahrnuje:

 • olejova náplň, výměnu dílů opotřebitelných ( brzdové obložení, řemeny, lanka, bovdeny, žárovky, pojistky, pneu)

 


 

Záruční podmínky


1. Váš stroj byl vyroben pod přísnou kontrolou kvality. Pokud se však na stroji během záruční doby vyskytne zřejmá vada materiálu, konstrukce, nebo zpracování, bude bezplatně odstraněna.

2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že daný stroj v době převzetí a po dobu záruční doby je ve shodě s kupní smlouvou, tzn. že má, a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a normami závaznými pro výrobce, popřípadě, že stroj má vlastnosti obvyklé, pokud změna těchto vlastností není přirozeným důsledkem jeho používání nebo způsobené vyšší mocí. Odpovědnost za případné odchylky od uvedených vlastností tj. za vady, které se na stroji vytisknou po jeho převzetí v záruční době (rozpor s kupní smlouvou), spočívá především v bezplatné, včasném a řádném odstranění oprávněné reklamované vady v některé z opraven, pověřených prováděním záručním oprav. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

3. Pro uplatnění záruky platí:

a) Nárok na uplatnění záruky lze vznést v záruční době u Vašeho prodávajícího dealera, a to bez zbytečných odkladů po zjištění závady.

b) Jste-li např. na cestách a zjistíte-li na stroji závadu, která podle Vašeho soudu má vliv na bezpečnost jízdy, požádejte nejbližšího autorizovaného dealera značky  o pomoc a nepokračujte v jízdě, dokud jím nebude stroj prohlédnut.

c) Oprávněnost záruky posuzuje autorizovaný dealer popř. Tím nejsou dotčena ostatní práva zákazníka.

d) Odstranění vady se provede buď výměnou nebo opravou součástí nebo skupin.

e) Kupující se zavazuje, že veškeré opravy a úpravy stroje během záruční doby budou prováděny pouze autorizovaným servisem.

f) Při uplatnění nároku ze záruku je třeba podložit nákupní fakturu, tuto Záruční knížku a eventuálně předcházející reklamační listy

4. Pro předejití vzniku závažnějších závad se předepisuje provedení záručních prohlídek

v rozsahu a počtu ujetých kilometrů (moto-hodin), určených poukazy, obsaženými v této knížce, eventuálně předepsanými v Uživatelské příručce.

5. Na motocykly a skútry  zakoupené u autorizovaného dealera, je za podmínek dodržování stanoveného způsobu užívání, dodržování servisních, údržbových a jiných ustanovení výrobcem poskytována následující záruční doba:

 

Motocykly a skútry

• 24 měsíců na stroj

- 6 měsíců na baterii


Záruční doba začíná běžet dnem koupě

Záruka u spotřebních dílů jako např. pneumatiky, zapalovací svíčky, žárovky, filtry, akumulátory, brzdové destičky, brzdová a spojková obložení, pojistky, hnací řetězy, řetězová kola, řemeny, pásy a některá těsnění se vztahuje výlučně na výrobní vady, nikoli na jejich opotřebení.


Je-li motocykl nebo skútr zakoupen pro komerční využití, sjednávají se záruční podmínky individuálně, mimo tyto Záruční podmínky.

6. Eventuálním převodem stroje na jiného majitele právo na záruku nezaniká, pokud byl distributor včas a úplně o této změně informován.

7. Právo na záruku zaniká, pokud:

          o kupující neuplatní záruku podle bodu 3. a) záručních podmínek, o nedodržením ustanovení bodu 4. Záručních podmínek

          o  stroj byl zakoupen v prodejně, která nemá oprávnění od distributora

          o se kupující neřádí pokyny pro provoz a údržbu (Uživatelskou příručkou a instrukcemi obsaženými v Záruční knížce)

         o stroj nebyl včas nebo vůbec přistaven do servisu Hamletovygumy.cz pravidelným servisním prohlídkám

         o  jsou poškozena výrobní čísla a identifikační značky výrobce na vozidle

         o údaje v dokladech neodpovídají příslušným údajům na vozidle

        o stroj nebyl používán v obvyklých provozních podmínkám, obvyklým způsobem a k účelům pro které je určen, popř. byl provozován či skladován v nevhodném nebo agresivním prostředí. Obvyklé provozní podmínky vyplývají z bodu 8.

 

8. Pro uznání záruky musí být splněny následující předpoklady:

o  stroj byl provozován pouze na předepsané palivo a na předepsaná maziva

o stroj nebyl přetěžován, nebyl provozován na jiných, než veřejných komunikacích podobného charakteru

o stroj nebyl použit k závodním účelům, na závodním okruhu a na místech, která obvykle nejsou pro jízdu využívána

o  stroj odpovídá schválené standartní specifikaci

o ve stroji nejsou zamontovány díly, jejichž užití nepovolil výrobce (např. jiné než originální náhradní díly, či příslušenství)

o na stroji nebyl proveden zásah jiným subjektem než autorizovaným dealerem. o motor nebyl upravován.

 

9. Záruka se nevztahuje na:
 
            o přirozené hluky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz či životnost vozidla.

           o úkony související s běžnou údržbou, čištěním, či dekarbonizací.

           o škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče, nesplněním povinností řidiče,

              zanedbáváním i zdánlivě bezvýznamných vad, nevhodnou přepravou,         
             uskladnění nebo záběhem, zanedbávání péře o čistotu stroje zejména při a po zimním provozu.

         o škody způsobené přírodními katastrofami, ohněm, odletujícím štěrkem apod. o přirozené provozní opotřebení.

         o poškozená vozidla a škody po havárii či pádu s výjimkou poškození způsobeného prokazatelnou záruční vadou

10. Náhradní díly pro opravy a maziva opatřuje zásadně příslušná záruční oprava

11. Vymontovaní součásti, za které byla poskytnuta náhrada, se zpátky nevracejí.

12. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením reklamované vady.

 

 

 

 

  ATV 125

 

Před každou jízdou

- Kontrola lanka a účinnosti brzd, případně seřiďte
- Kontrola namazání a nastavení řetězového převodu. Řetěz by měl mít samovolně pohyb nahoru – dolu cca 12mm, nesmí šponovat (pružit)
- Kontrola dotažení všech šroubů a kol.
- Po každém použití moto vždy pečlivě očistěte. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
- Kontrola, zda neprosakuje palivo.

Servisní prohlídky

Servis po 2 motohodinách

- Výměna olejové náplně (polo syntetický olej 10W40)
- Kontrola veškerého utažení matic a šroubů
- Kontrola matice zapalování
- Kontrola dotažení výpletu kol
- Podle potřeby nastavit plynové a spojkové lanko
- Kontrola napnutí řetězu
- Kontrola ložisek kol
- Kontrola brzdových třmenů a destiček
- Kontrola zapalovací svíčky (0.6-0.7mm)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (25-30 PSI)